Missie Studielab

De missie van Studielab: het stimuleren van cliënten om het beste in zichzelf naar boven te halen. Vanuit dit uitgangspunt is er gekozen voor een aantal gedragsregels die leidend zijn in hoe medewerkers met elkaar en met cliënten behoren om te gaan.

Gedragsregels studie- en scriptiebegeleiding

 • We stimuleren studenten het beste uit zichzelf te halen
 • We gaan respectvol met elkaar om
 • We vertonen open, eerlijk en integer gedrag
 • We nemen nooit het onderzoek of schrijfwerk uit handen van de student
 • De student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gehele scriptie
 • De inhoud van de begeleiding is strikt vertrouwelijk
 • Onze begeleiding wordt gegeven binnen de kaders van de opleiding met de beoordelingscriteria als uitgangspunt

Meer informatie? Mail vrijblijvend naar info@studielab.nl


 

Algemene voorwaarden Studielab

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 
Opdrachtnemer: Studielab, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 • Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder studie-, scriptie-, statistiek- en andere vormen van begeleiding en coaching, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
 • Student: degene die deelneemt aan een begeleidings- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Studielab diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen
 • 2. Niet alleen Studielab maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
 • 
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
 • 
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Studielab uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 • Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 • 1. De overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • 2.Herroepping kan slechts geschieden zolang het aanbod nog niet is aanvaard en er evenmin een mededeling houdende deze aanvaarding, zoals een factuur of bevestigingsmail, is verzonden.

 • Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • 1. Met Studielab gesloten overeenkomsten leiden voor Studielab tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Studielab gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Studielab verlangd kan worden
.
 • 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studielab het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
 • 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studielab aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studielab worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studielab zijn verstrekt, heeft Studielab het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 • 
4. Studielab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Studielab is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

 • Artikel 5. Contractsduur en opzegging

 • 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Reeds door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden en de daarbij horende kosten, kunnen echter nimmer met terug werkende kracht worden opgezegd. Restitutie van reeds ingekochte begeleidingsuren (losse uren en voordeelpakketten) of een deel daarvan is eveneens nimmer mogelijk.

 • Artikel 6. Geheimhouding
 • 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 2. Aan de opdracht zal door Studielab niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 • Artikel 7. Betaling
 • 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden voor afname van de scriptiebegeleiding. Wordt overeengekomen dat betaling achteraf mogelijk is, dan dient de betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Studielab aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
 • 
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Studielab gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 • 3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
 • 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Studielab en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Studielab onmiddellijk mer opeisbaar zijn;
 • 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 • 6. Als van Studielab meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Studielab voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 • Artikel 8. Incassokosten
 • 1. Ingeval Studielab om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 • Artikel 9. Aansprakelijkheid
 • 1. Studielab aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Studielab.
 • 
2. De aansprakelijkheid van Studielab is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 • 3. Elke aansprakelijkheid van Studielab voor indirecte schade of gevolgschade zoals het niet behalen van een studie of slagen voor een onderdeel daarvan, of overige schades van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 • Artikel 10. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
 • 1. Studielab heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen student te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Studielab betaalde bedrag;
 • 2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject schriftelijk te annuleren;
 • 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 2 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.
 • 4. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan met wederzijds goedvinden worden verplaatst. Bij afzegging binnen 48 uur is Studielab gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de aangewezen student niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 • 5. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 • Artikel 11. Begeleidingsuren
  1. Scriptiebegeleiding op locatie bedraagt per sessie minimaal één uur begeleiding of langer.
  2. Aangekochte begeleidingsuren zijn maximaal twee jaar geldig, gerekend vanaf de datum van aankoop van deze uren. Niet gebruikte begeleidingsuren komen na het verstrijken van deze termijn van twee jaren te vervallen, tenzij er binnen deze termijn nieuwe begeleidingsuren worden ingekocht. Indien binnen 2 jaar na de eerste aankoop opnieuw uren worden ingekocht, zijn alle uren twee jaar lang geldig vanaf die datum.
  3. Er vindt geen creditering plaats van uurtegoeden.

  Artikel 12. Persoonsgegevens
  1. Door het aangaan van een overeenkomst met Studielab wordt aan Studielab toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Studielab uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

  Artikel 13. Geschillenbeslechting

  • 1. Op iedere overeenkomst tussen Studielab en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
  • 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Studielab gevestigd is.

  Super snel contact? Stuur een WhatsApp bericht naar 0653161485

  Wij reageren altijd binnen 12 uur!

  Privacybeleid Studielab

  privacy


  Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16 maart 2019
  Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

  Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Studielab. U dient zich ervan bewust te zijn dat Studielab niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
  Studielab respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  Ons gebruik van verzamelde gegevens


  Gebruik van onze diensten
  Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Studielab of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Uiteraard gaat Studielab zorgvuldig met uw privé-gegevens om. Wij vragen alleen om die gegevens en documenten die nodig zijn om u zo goed mogelijk te helpen. Wij zullen nooit je documenten of persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden waarvoor u geen toestemming heeft gegevens.

  Communicatie 


  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Studielab of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke Doeleinden. Indien u Studielab vertrouwelijke documenten stuurt gaan wij hier zorgvuldig mee om. Alle documenten worden door Studielab vertrouwelijk behandeld.
  We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

  Derden


  De informatie worden enkel met begeleiders die werken via Studielab en niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze begeleiders zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en tekenen hiervoor een verwerkingsovereenkomst.

  Veranderingen


  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

  Keuzes voor persoonsgegevens


  Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

  Aanpassen/uitschrijven communicatie


  Alle aan onze versterkte persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en na 3 jaar verwijdert. Het staat u vrij om een verzoek aan Studielab te richten om uw documenten of mailberichten eerder te verwijderen. Studielab zal hier binnen 74 uur gehoor aan geven. Een verzoek tot verwijdering kan gemaild worden naar sifra@studielab.nl

  Ook als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
  Reacties
  Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
  Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.
  Cookies
  Studielab maakt gebruik van cookies op haar website om het gedrag van bezoekers te kunnen monitoren (Google Analytics) en om remarketingadvertenties in Google te tonen (AdWords). Daarnaast maakt Studielab gebruik van cookies voor Google en van Facebook-cookies. Met behulp van deze cookies kunnen we relevante Facebook-advertenties tonen aan bezoekers van onze website.
  De gegevens in de cookies worden versleuteld op uw eigen computer opgeslagen. Anderen hebben geen toegang tot deze gegevens. U kunt zelf bepalen of u cookies op uw computer wilt hebben: dit kunt u instellen via uw browser.

  Vragen en feedback


  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
  Studielab
  Whatsapp: 0653161485
  Email: info@studielab.nl of sifra@studielab.nl

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *