studiebegeleiding in Rotterdam

Interne validiteit scriptie: waar moet je op letten?

Bij het schrijven van een scriptie moet je rekening houden met de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Je onderwijsinstelling vraag je meestal om expliciet aan te tonen in hoeverre het uitgevoerde onderzoek betrouwbaar en valide is. Validiteit zegt iets over de mate waarin de resultaten die jij hebt verkregen met het onderzoek, ook daadwerkelijk overeenstemmen met de realiteit.

Wat is validiteit?

Validiteit heeft dus betrekking op de vraag: kloppen de resultaten die je verkregen hebt wel met de werkelijkheid? Wat is het waarheidsgehalte van de verkregen resultaten en meten de gebruikte onderzoeksinstrumenten wel wat ze moeten meten? Met andere woorden; om een valide onderzoek te creëren zorg je ervoor dat de manier waarop je het onderzoek uitvoert, de beste manier is om tot een antwoord op je deelvragen en uiteindelijk ook hoofdvraag te komen.

Loop je vast bij het omschrijven van de validiteit van je onderzoek? Lees hieronder dan verder of informeer naar onze scriptiehulp

Vormen van validiteit

Validiteit is een verzamelnaam voor verschillende vormen. De belangrijkste vormen van validiteit zijn:

Begripsvaliditeit/constructvaliditeit: deze vorm van validiteit heeft betrekking op de mate waarin het gekozen instrument ook daadwerkelijk het bedoelde begrip meet. Meet de vragenlijst die je inzet om ‘tevredenheid’ te meten, bijvoorbeeld ook echt de mate van tevredenheid of meet je deels of zelfs volledig iets anders?

Indruksvaliditeit: wekt het gekozen instrument de indruk dat er iets relevants te meten valt?

Ecologische validiteit: in hoeverre komen je resultaten overeen met resultaten uit de dagelijkse praktijk? Hebben de meetmomenten bijvoorbeeld wel op representatieve momenten plaatsgevonden?

 

Inhoudsvaliditeit: komen alle aspecten van het begrip dat je meet tot uiting in het onderzoeksinstrument? Wil je bijvoorbeeld ‘tevredenheid’ meten door middel van een vragenlijst? Dan moeten alle aspecten die onderdeel zijn van tevredenheid voldoende aan bod komen in deze vragenlijst.

Criteriumvaliditeit: in hoeverre komen jouw testresultaten overeen met die van eerdere gevalideerde testresultaten?

Interne validiteit: is de opzet en de uitvoering van het onderzoek dusdanig dat de kwaliteit van je conclusie hoog genoemd mag worden? Interne validiteit wordt ook wel methodologische validiteit genoemd.

Externe validiteit: in hoeverre kunnen de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd worden naar andere groepen, plaatsen of situaties?

Interne validiteit scriptie: waar let je op?

Om een scriptie te schrijven met een hoge interne validiteit, dienen de gekozen onderzoeksmethoden en de uitvoering van het onderzoek (onderzoeksopzet) dus goed te zijn. De gekozen onderzoeksopzet moet ertoe leiden dat de conclusies die je trekt voor waar kunnen worden aangenomen. Een intern valide onderzoek is dus vrij van bias (systematische fouten).

De interne validiteit heeft dus betrekking op de gekozen onderzoeksmethoden, de dataverzameling en de analyse van de resultaten. Om een hoge interne validiteit te bereiken dient de selectie van proefpersonen bijvoorbeeld correct te verlopen en dient de steekproef groot genoeg te zijn. De variabelen dienen daarnaast een causale relatie met elkaar te hebben. Ook moeten de verkregen resultaten niet aan onderzoeksartefacten kunnen worden toegeschreven; denk daarbij bijvoorbeeld aan respondenten die sociaal wenselijk antwoorden. De verkregen resultaten leiden in dat geval immers niet tot conclusies die voor waar kunnen worden aangenomen.

Plaats validiteit in opbouw scriptie

Het bespreken van de betrouwbaarheid en de validiteit van je scriptie, doe je doorgaans in het hoofdstuk omtrent de gekozen onderzoeksmethoden (methodologie). Ook in je discussie ga je in op kritische punten ten aanzien van de validiteit van je onderzoek. Geen enkel onderzoek is immers 100% valide. Dit is niet erg, zo lang je laat zien dat je dit begrijpt, er kritisch over durft te zijn en ideeën hebt over hoe je het de volgende keer beter kunt doen.

 

Hulp nodig bij het beschrijven van de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek? Onze scriptiebegeleiding biedt hulp in alle fases van het scriptie schrijven!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *