plan van aanpak scriptie voorbeeld

Plan van Aanpak scriptie: een handig voorbeeld

Voordat je aan je afstudeeronderzoek mag beginnen dient het scriptie Plan van Aanpak (ook wel onderzoeksvoorstel genoemd), te worden goedgekeurd. Loop je vast bij het schrijven van het Plan van Aanpak of weet je niet goed waaraan het onderzoeksvoorstel moet voldoen? Wij leggen aan de hand van een voorbeeld uit hoe jij een goed onderzoeksvoorstel voor je scriptie kunt schrijven.

Wat is een Plan van Aanpak (PvA) ofwel onderzoeksvoorstel?

In het laatste jaar van je studie schrijf je een scriptie. Studeer je aan de hogeschool dan voer je hiervoor meestal een praktijkonderzoek uit, bijvoorbeeld binnen de organisatie waar je stage loopt. Soms krijg je van je opleiding of organisatie een scriptieonderwerp toegewezen, vaak ook heb je hier (deels) de vrije hand in. Voordat je groen licht krijgt om daadwerkelijk een scriptie over dit onderwerp te schrijven, moet je echter een Plan van Aanpak schrijven en laten goedkeuren. In dit Plan van Aanpak omschrijf je de rode draad van je scriptie: wat wil je gaan onderzoeken, hoe wil je dit gaan doen en wat heb je daar voor nodig?

Behalve dat je niet verder mag met je scriptie indien jouw PvA niet wordt goedgekeurd, is het ook voor jezelf heel belangrijk dat je genoeg tijd en energie in het onderzoeksvoorstel steekt. Wanneer je Plan van Aanpak goed is, weet je namelijk zeker dat het fundament van je scriptie goed is. Dit maakt snel afstuderen veel gemakkelijker.

Hulp nodig bij het afstuderen?

Scriptiebegeleiding: lage uurtarieven en altijd snel hulp van een begeleider met de juiste expertise!

Voorbeeld Plan van Aanpak (structuur onderzoeksvoorstel)

Aangezien iedere onderwijsinstelling eigen eisen mag stellen aan het Plan van Aanpak, is het belangrijk om altijd heel zorgvuldig de scriptieleidraad door te nemen. Hieronder geven we een universeel voorbeeld. De richtlijnen die je onderwijsinstelling opstelt omtrent het Plan van Aanpak gaan echter altijd voor!

Opbouw Plan van Aanpak/onderzoeksvoorstel:

Over het algemeen bestaat het Plan van Aanpak voor je scriptie uit de volgende onderdelen:

  • Titelpagina
  • Inleiding of aanleiding van je onderzoek
  • Verkenning van het probleem
  • Hoofd- en deelvragen
  • Theoretisch kader
  • Onderzoeksmethoden/onderzoeksopzet
  • Voorlopige literatuurlijst
  • Scriptie planning

1. Inleiding of aanleiding van je onderzoek

Je begint het Plan van Aanpak met een hoofdstuk dat je (afhankelijk van de eisen die je opleiding stelt) inleiding of aanleiding noemt. Je introduceert allereerst het onderwerp van je scriptie op een aansprekende manier. Probeer de interesse van de lezer te wekken en zorg dat je kort en bondig bent. Vervolgens geef je aan welk vraagstuk je betreffende dit onderwerp gaat onderzoeken en waarom. Wat vormt met andere woorden de aanleiding voor dit onderzoek?

Vervolgens omschrijf je de opdrachtgever: dit is de organisatie waarvoor je het onderzoek doet. Let op: sommige onderwijsinstellingen willen dat je dit in een apart hoofdstuk doet. Vertel in dit hoofdstuk iets over de relevante eigenschappen van de organisatie, zoals: de belangrijkste organisatiekenmerken, kernactiviteiten, recente ontwikkelingen, de missie en de visie.

2. Verkenning van het probleem

De volgende stap is om het probleem nader te verkennen. Uit deze verkenning vloeien uiteindelijk de hoofd- en deelvragen voort die je opstelt bij stap 3. Vertel in deze nadere verkenning wat er al over het onderzoeksonderwerp bekend is en wat nog niet. Baken het onderzoek af en beargumenteer waarom het relevant is om juist dit te gaan onderzoeken. Sommige opleidingen willen dat je daarbij expliciet ingaat op de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek.

3. Hoofd- en deelvragen

Op basis van wat je tot nu toe in het Plan van Aanpak geschreven hebt, kom je tot de formulering van een doelstelling en de hoofd- en deelvragen. Zorg ervoor dat de hoofdvraag objectief en meetbaar is en dat de deelvragen goed aansluiten op je hoofdvraag. De deelvragen moeten allemaal onder de hoofdvraag vallen en met beantwoording van de deelvragen moet je logischerwijs tot een antwoord op de hoofdvraag komen. De hoofdvraag noemen we overigens ook vaak de centrale vraag.

4. Theoretisch kader

Vaak, maar niet altijd, dient het Plan van Aanpak ook al een theoretisch kader te bevatten. In dit theoretische kader ga je aan de hand van literatuuronderzoek in op begrippen, theorieën en modellen die relevant zijn voor jouw onderzoek.

5. Onderzoeksmethoden/onderzoeksopzet

Om ervoor te zorgen dat jouw afstudeeronderzoek straks goed verloopt en je zonder stress kunt afstuderen, is het erg belangrijk om genoeg aandacht te besteden aan je onderzoeksopzet. Bepaal op welke manier jij onderzoek gaat verrichten: welke onderzoeksmethoden zijn geschikt om de informatie te verzamelen die jij nodig hebt? Welke aanpak is haalbaar, gezien jouw tijd en middelen? In dit hoofdstuk leg je uit op welke wijze jij data gaat verzamelen en hoe je deze gaat analyseren.

6. Voorlopige literatuurlijst

Vaak dien je in het onderzoeksvoorstel ook alvast een voorlopige literatuurlijst op te nemen. Geef aan welke bronnen je reeds gebruikt hebt en welke je verwacht nog te gaan gebruiken. Let op: de literatuurlijst moet voldoen aan de APA-normen.

7. Planning van je scriptie

Het halen van je scriptie deadline valt of staat met een goede scriptie planning. In dit hoofdstuk maak je daarom een nauwkeurige en realistische planning. Verwerk de te nemen onderzoekstappen in een duidelijk tijdsschema en houd daarbij rekening met eventuele tegenslagen.


 

Loop je ondanks dit voorbeeld vast bij het schrijven van je Plan van Aanpak?

Onze ervaren scriptiebegeleiders bieden hulp! Je kunt scriptiebegeleiding online afnemen of op locatie, bijvoorbeeld in Rotterdam of Amsterdam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *